آيدا كيخايي، بازیگر و کارگردان

فارغ‌التحصيل تئاتر از دانش‌گاه تهران، دانش‌كده‌ي هنرهاي زيبا، ۱۳۷۳

و كارشناسي ارشد كارگرداني از دانش‌گاه تهران، دانش‌كده‌ي هنرهاي زيبا، ۱۳۸۹